over ons

Kinderen en online privacy

Digitale folder Kinderen en online privacy

Nieuwsbrief

Eén keer per maand geven wij de digitale en papieren nieuwsbrief uit. De papieren nieuwsbrief gaat met de kinderen mee naar huis. Via onze site www.ibselif.nl kunt u zich voor deze nieuwsbrief inschrijven. U ontvangt de nieuwsbrief dan via de mail. In de nieuwsbrief staan alle  belangrijke gebeurtenissen die zich op school en in de klas afspelen.

Inloopochtenden

De eerste maandag van iedere maand bent u welkom de klas van uw kind in te lopen. Samen met uw kind kunt u de schriften en boeken inzien waarin wordt gewerkt. Daarnaast ontmoet u tijdens dit moment de andere ouders van de groep. De inloopochtend is niet bedoeld voor  individuele vragen over kind(eren), daarvoor kan een aparte afspraak  worden gemaakt met de leerkracht.

Koffieochtenden

Minstens twee ochtenden per schooljaar organiseren we een koffieochtend op school. Tijdens dit koffie­uurtje, waarbij de directeur en intern begeleider ook aanwezig zijn, kunt u informatie uitwisselen, vragen stellen, kennis maken met andere ouders, ideeën inbrengen en  uw mening geven over allerlei schoolse zaken. Op deze informele manier horen we ‘wat er leeft’ en hoe u onze school ervaart.

Verwachtingsgesprek

Eenmaal per jaar, in de periode oktober, vindt er in groep 1 t/m 7 een verwachtingsgesprek plaats. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en verwachtingen van zowel de leerkracht als de ouder met elkaar gedeeld. Verwachtingen en eventueel gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Halen en brengen

Leerlingen die met bussen komen zijn vanaf 8:00 uur welkom, omdat er vanaf dat moment toezicht op het plein is. De leerlingen mogen vanaf 8:30 uur naar binnen.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan de school via telefoonnummer 0251 ­810152. Onze concierge zal dezelfde dag nog contact zoeken met niet afgemelde leerlingen. Wanneer een leerling afwezig is en de school  hiervan niet op de hoogte is gesteld, registreren we dit als  ongeoorloofd verzuim. Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen, overlegt de leerkracht met de ouders hoe het onderwijs op enige wijze voortgang kan hebben en klasgenoten contact kunnen houden.

Verjaardagen

Verjaardagen van de leerlingen en de leerkrachten worden niet op school gevierd. Jarige leerlingen en leerkrachten mogen op school ook  niet trakteren.

Telefoon gebruik

Kinderen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken op school. Daarom hoeven deze ook niet mee naar school.

Eten en drinken op school

Natuurlijk heeft u ervoor gezorgd dat uw kind voordat het op school  begint, goed heeft ontbeten. Het kan zich zo meteen goed concentreren en daardoor optimaal presteren. Voor de korte pauze in de ochtend is er een moment om te eten en te drinken. De bedoeling is  dat u alleen fruit, groente, noten en water meegeeft. U geeft de drinkfles, die iedere leerling éénmalig van de school heeft gekregen, leeg mee naar school. Deze wordt pas op school gevuld. Snoep, koek, en chips en andere dranken dan water en melk zijn niet toegestaan. Deze worden ingenomen en weer mee naar huis gegeven. Voor tussen de middag geeft u bij voorkeur het brood in een broodtrommel (met naam) mee. Ook hier geldt: een gezonde lunch. Dus geen Turkse pizza, hamburger, croissant, zoete koeken, enzovoort

Vervanging bij ziekte van de leerkracht

Bij ziekte van de groepsleerkracht maken wij gebruik van een invalleerkracht van Interteach of een leerkracht van IBS Elif Hoorn.

Directie of leerkracht spreken

Directie en leerkrachten staan u graag te woord. Bij de start van de dag  is er (bijna) altijd iemand van de directie aanwezig. U kunt hen dan voor  eenvoudige zaken natuurlijk aanspreken. Wilt u de directeur of IB’er wat uitgebreider spreken dan kunt u hen het best een e­mail sturen met een korte schets van uw vraag. U wordt dan gebeld of teruggemaild voor een afspraak. Als uw vraag gaat over het leren van uw kind of de groep, neemt u dan in eerste instantie per e­mail contact op met de leerkracht.

Continurooster

Op maandag t/m donderdag blijven de leerlingen op school over. Tussen 12:15 – 12:45 uur hebben leerlingen pauze. De leerkrachten houden toezicht tijdens het eten in de klas. Tijdens het spelen op het plein is er wederom toezicht van het schoolpersoneel.

Vrijwillige ouderbijdrage.

De school en de oudergeleding van MR hebben de vrijwillige  ouderbijdrage vastgesteld op het bedrag van €40,00 per kind/jaar. Om de ouders met meerdere kinderen op onze school tegemoet te komen, past de school een korting toe: Bij 1 kind € 40,00 per kind/jaar. Bij 2 kinderen €35,00 per kind/jaar. Bij 3 kinderen € 30,00 per kind/jaar. Bij 4 kinderen € 25,00 per kind/jaar. Minimale ouderbijdrage is €25,00/jaar. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL97ABNA 0555 1076 98

Jeugdarts/schoolarts

Alle 5- en 11­-jarige leerlingen in het basisonderwijs krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek heeft als  doel aandoeningen op te sporen die door ouders of leerkrachten (nog) niet merkbaar zijn zoals een lui oog of een minder goed gehoor. Bij vroege behandeling van aandoeningen is een beter resultaat mogelijk. Ook als alles prima is, is dat prettig om te weten. De ouders  wordt gevraagd vooraf een vragenlijst in te vullen. Tijdens het onderzoek bij de schoolarts is er ook gelegenheid om andere vragen te stellen over de ontwikkeling van het kind. Deze vragen kunnen gaan over dagelijkse dingen zoals eten, slapen of bedplassen, maar ook over  de manier waarop het kind zich gedraagt. Ouders of school  (altijd in overleg met ouders) kunnen kinderen van andere leeftijden aanmelden voor een onderzoek als zij zich zorgen maken.

Kostbare spullen blijven thuis

Wilt u erop letten dat uw kind geen kostbare spullen (games, telefoons, sieraden, e.d.) mee naar school neemt? De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal hiervan.

Op de fiets naar school

We zien graag dat onze leerlingen naar school komen lopen of fietsen. Dit levert de kinderen de broodnodige verkeerservaring op, voorkomt verkeerschaos (‘de ouderfile’) rondom school en is ook nog eens gezond. De fietsen moeten goed op slot worden gezet in de daarvoor bestemde stalling. IBS Elif is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

Gevonden voorwerpen

Gevonden fietsensleutels worden bewaard bij het kopieerapparaat. Daar staat ook een kist voor de gevonden kleding. Voor de winter­ en de zomervakantie worden de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. U kunt dan nog een keer kijken of er spullen van uw kind(eren) tussen zitten. Spullen die niet worden opgehaald, gaan naar het goede doel.

Hoofdluis controle

Om te voorkomen dat hoofdluis zich snel verspreid is er een protocol opgesteld met een stappenplan. De maandag na elke vakantie (van één week of langer) controleren de luizenmoeders op hoofdluis en neten in alle groepen. De namen van de leerlingen bij wie hoofdluis en/of neten zijn gevonden worden gemeld aan de  schoolcontactpersoon. Deze informeert telefonisch/schriftelijk de ouders. Ook wordt de rest van de groep ingelicht.

Adreswijziging

Wilt u adreswijzigingen en/of nieuwe telefoonnummers van leerlingen a.u.b. zo snel mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht en/of via een mail naar info@ibselif.nl

BHV/EHBO

Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten, die de cursus BHV en/of EHBO hebben gevolgd. Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Op school houden wij om die reden een lijst bij met noodnummers waar wij ouders kunnen bereiken.

Gym

Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal van onze school. De groepen van 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal van de gemeente aan de Strijkelstraat 2a in Heemskerk. De  bewegingsonderwijs is voor alle leerlingen 1 keer per week 1 blokuur.

Wat draag je bij het gymmen? T-­shirt, korte broek, sokken, gymschoenen

Niet meedoen = briefje!

Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymles, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Kinderen kunnen er achter blijven haken, ze gaan kapot of raken kwijt. Voor de gymlessen heeft uw kind een korte broek en een t­shirt nodig. Wij raden u aan uw kind schone gymschoenen te laten dragen met klittenband en een goed zittende (strakke) hoofddoek indien van toepassing.

Huiswerk

Wij vinden het van belang dat ieder kind leert om buiten de schooltijden zelfstandig opdrachten uit te voeren. Wij geven huiswerk mee om de kinderen te leren verantwoord om te gaan met eigen werk en de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Vanaf groep 5 leert de leerkracht de kinderen de eerste beginselen van  het omgaan met huiswerk. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat ouders  iedere dag met hun kind thuis lezen en het lezen stimuleren.  Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind te praten over het boek, wordt het gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.  Wanneer het in het belang van uw kind is dat er thuis intensiever geoefend moet worden, zal de leerkracht dit met u bespreken. Ook  voor o.a. het schrijven van woordjes, tafelsommen en klokkijken (automatisering) is ondersteuning van thuis noodzakelijk.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt éénmaal per jaar op school om portret­ en groepsfoto’s te maken van uw kind(eren). Ook kunnen er dan “broertje­zusje” foto’s gemaakt worden. In de jaarplanner, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, kunt u zien wanneer de fotograaf  onze school een bezoek brengt.

Stagiaires op onze school

Wij bieden, met plezier, ieder jaar weer de ruimte aan studenten van HBO­ en MBO­ opleidingen om ervaring op te doen bij ons op school. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de groep. Via de maandelijkse nieuwsbrief zullen de stagiaires zich voorstellen.

Vervoer van kinderen

Het is mogelijk om gebruik te maken van leerlingenvervoer. Stichting Leerlingenvervoer vervoert leerlingen tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Bij het inschrijven van uw kind dient u  ook een inschrijfformulier in te vullen voor het vervoer. Het e­mailadres van de stichting voor het leerlingenvervoer is: vervoerelif@gmail.com.

Verzekering

IBS Elif heeft voor de organisatie, school, kinderen en medewerkers verzekeringen afgesloten. Dit zijn - een collectieve ongevallenverzekering - een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Video-­opnames

Een enkele keer kan het voorkomen dat er in de klassen video­-opnames worden gemaakt. Deze hebben tot doel (nieuwe)  leerkrachten of stagiaires te begeleiden en te coachen op weg naar  het beroep van leerkracht. Na het bespreken van de opnames worden deze direct gewist. Indien u tegen deze werkwijze bezwaar heeft, kunt u dit te allen tijde, doch liefst bij de inschrijving van uw kind, kenbaar maken. In bijzondere gevallen wordt er een  video­-opname gemaakt met het doel de houding en gedragingen van  een bepaalde leerling in de groep te observeren. In deze gevallen zult u als betrokken ouder altijd persoonlijk om toestemming worden gevraagd.

Zindelijkheid

Wij verwachten dat als uw kind bij ons in groep 1 komt, het zindelijk is. Soms is dit niet het geval. De leerkracht kan de groep niet alleen laten om het kind te verschonen. U als ouder of verzorger zal gebeld worden om uw kind te verschonen. Mocht in korte tijd geen verbetering optreden, dan kan de school besluiten om een leerling tijdelijk de schoolgang te ontzeggen totdat het kind wel zindelijk is.

Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat kinderen niet zomaar vrij kunnen krijgen van school. Wilt u meer weten kijk dan op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Luxe verzuim

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor  bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door aard van het beroep van de ouder(s). Om hier  toestemming voor te krijgen, moet u verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde  mogelijkheden in de leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. Geen redenen voor verlof zijn: - een uitnodiging van de familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan, - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn, - familiebezoek in het buitenland, - vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding, - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, - vakantie in verband met een gewonnen prijs, - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Als ouder(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is  er sprake van luxe verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of  buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe  verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces­verbaal opmaken. Dit kan leiden tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete op te leggen.

Het Leerplein

Het Leerplein in de regio Midden­ en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en  scholen de leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen  en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Meer informatie kunt u vinden op: www.leerplein­mzk.nl.

Verzuimregistratie op school

IBS Elif houdt in het leerlingvolgsysteem het verzuim van de leerlingen bij. Wilt u toestemming voor extra verlof kunt u hiervoor  bij de directeur een aanvraagformulier halen. Dit moet voor het ingaan van het verlof worden ingevuld en ondertekend zowel door  ouders als ter goedkeuring door de directeur.

Klachten

Een leerling, ouder of iemand die op een andere manier betrokken is bij de school kan een probleem hebben met iets wat de school betreft en daar een klacht over hebben. In de eerste instantie zal dat besproken worden met de leerkracht, intern begeleider of directeur.  Door samen het probleem te bespreken, komen we vaak tot een oplossing.

Klachtenregeling

Als dat niet lukt dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Deze regeling is gebaseerd op de landelijke modelregeling en is te zien op onze site.

Klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: ‘De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ (LKC). Na het indienen van een klacht (binnen een jaar na de gedraging of beslissing) onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan  het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen. De LKC is  onderdeel van de landelijke organisatie

Onderwijsgeschillen

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs: www.onderwijsgeschillen.nl

...