over ons

Visie per dimensie

Visie op identiteit

Identiteit verwijst naar de antwoorden op de vragen als: Wie ben ik, wie zijn wij, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen? Identiteit is ook de uitleg die we geven aan wat we waardevol in het leven vinden. De identiteit van personen, groepen, organisaties wortelt, bewust of onbewust, in hun diepste waarden. Die identiteit moet je afbakenen door grenzen te bewaken. Waar kunnen, mogen, dienen de waarden van SIO Noord-Holland te wortelen? Op welke waarden is het onderwijs en het gedrag van medewerkers gebaseerd? De identiteit van personen, groepen of organisaties, krijgt effectief vorm in het concrete gedrag en in de normen die men hanteert en naleeft. Wat zijn dan voor SIO Noord-Holland, bestuur en scholen, de kenmerkende attitudes en gedragingen, wezenlijke vieringen en rituelen, essentiële verhalen en teksten?
Lees meer

Wij geloven in Allah swt. De Heilige Koran is onze inspiratiebron en ons innerlijk kompas, onze spirituele 'grondwet'. De Koran 'lezen' wij door de bril van profeet Mohammed vzmh. Hij heeft immers de openbaringen rechtstreeks ontvangen. Hij heeft de eerste uitleg eraan gegeven. Hij heeft als eerste de heilige teksten geduid en toegepast in zijn dagelijks leven. Hij is onze gids, onze leider, ons morele kompas. Hij is ons voorbeeld in alles wat we doen. Zijn manier van doen, noemen wij Soennah. De manier en de uitspraken van de profeet Mohammed vzmh zijn van generatie op generatie overgedragen. Deze overleveringen zijn later verzameld onder de naam Hadith en zijn als boeken uitgegeven.
Lees meer

Visie op maatschappelijke functie

De school is zich bewust van het belang van haar maatschappelijke opdracht. Bestuur en schoolteam delen de opvatting dat naast kennis en vaardigheden ook algemeen geldende normen en waarden moeten worden overgedragen, die voor het functioneren in onze samenleving nodig zijn. Deze gemeenschappelijke basis is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke integratie en sociale cohesie, waardoor de continuïteit en de stabiliteit van onze samenleving worden bevorderd.

School en bestuur zijn op zoek naar manieren waarop zij, naast de belangrijke overdracht van kennis en vaardigheden in de traditionele vakgebieden, ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht die zij zichzelf hebben gesteld
Lees meer

Visie op de pedagogische functie

Onze school is ondersteunend, uitdagend en biedt veiligheid. Het is een plaats waar kinderen zich kunnen uiten, fouten mogen maken, maar waar ook eisen worden gesteld. Een heldere structuur en duidelijkheid zijn belangrijk voor kinderen en die willen wij hen bieden. Belangrijke waarden zijn voor ons samenwerken en zelfstandigheid. Dit laatste aspect maakt hen weerbaar in de complexe maatschappij van de 21ste eeuw.

De leerkrachten behandelen de leerlingen met respect en begeleiden de omgang tussen kinderen. Iedereen gaat op een positieve manier met elkaar om. Leren en jezelf blijven ontwikkelen staan bij ons centraal, van spelend tot zelfstandig leren. Dit bereiken we door een veilige, uitdagende en aantrekkelijke omgeving te creëren
Lees meer

Visie op de onderwijskundige functie

Wij willen graag dat ieder kind bij ons op school tot zijn recht komt en dat het kan presteren naar zijn eigen beste vermogens. Wij bieden leerlingen kansen om hun talenten en om hun dromen te ontwikkelen. Hierbij houden wij rekening met het gegeven dat kinderen verschillen. Onze school moet een plek zijn waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden zo goed mogelijk en naar ieders vermogen worden ontwikkeld. Om te realiseren wat we beloven moeten de leerkrachten op meerdere gebieden competent zijn
Lees meer

Visie op de organisatorische functie

We reageren snel en flexibel op vragen die door ouders, leerlingen of instanties aan de school worden gesteld. We zorgen ervoor dat we over voldoende gekwalificeerd en flexibel personeel beschikken, dat in staat en bereid is kinderen professioneel te begeleiden en met elkaar samen te werken. Omdat de school het 'huis' is van en voor de kinderen dragen wij er zorg voor dat het schoolgebouw er altijd schoon en geordend uitziet en zodanig is ingericht dat de fysieke veiligheid is gewaarborgd.

We zijn alert op het voeren van een zorgvuldige en overdraagbare registratie en administratie, onder meer door het gebruik van een functioneel leerlingvolgsysteem. Vergaderstructuur, jaarkalender, jaarplanning, procedures en protocollen rondom het dagelijkse werken op onze school staan op papier en zijn opgenomen in ons kwaliteitshandboek. Ook zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder geformuleerd en belegd.
Lees meer

...